Audytor

Informacja o obowiązującej w AC S.A. regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej, która dokonuje tego wyboru corocznie na wniosek Zarządu Spółki. Obecnie stosowana jest reguła polegająca na wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdań rocznych i przeglądów sprawozdań półrocznych w konkursie ofert z uwzględnieniem zasad niezależności i jej doświadczeń w badaniu spółek giełdowych. Zmiana firmy audytorskiej następuje co najmniej raz na 7 lat, przy czym zmiana kluczowego biegłego rewidenta powinna następować co najmniej raz na 3 lata. Spółka AC S.A. informuje, że podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego AC S.A. za rok obrotowy 2016 oraz dokonania przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania jednostkowego za I półrocze 2016 r. jest UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.